Taşıma Sözleşmesi

İşbu Sözleşme merkez adresi "İkitelli OSB Mah. Aykosan Çarşı B Blok Sok. Vip Plaza No:1/64 Başakşehir/İstanbul" olan Varan Anında Kargo Teknolojileri A.Ş. (Tic. Sic. No : 381845-5 Mersis No : 0922132537300001 İnternet sitesi: www.varananinda.com) ile KULLANICI arasında geçerli olacak kargo/posta hizmeti şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerini belirler.

Sözleşmede “TAŞIYICI” Varan Anında Kargo Teknolojileri A.Ş’yi; “GÖNDERİCİ” taşıma belgesinde/faturasında ismi yazılı olan ve gönderiyi yapan gerçek veya tüzel kişiyi; “ALICI” gönderinin teslim edileceği gerçek veya tüzel kişiyi; “KULLANICI” Gönderici veya Alıcıyı; “GÖNDERİ” taşınan eşyayı /kargoyu/posta gönderisini ifade eder.

1. Hizmetin türü(adrese teslim, şubede teslim), şekli(standart/VIP), taşıma ücreti, ödeme türü(gönderici/alıcı ödemeli), varsa ek hizmetler hususunda hizmet kapsamı taşıma faturasında/belgesinde belirtilmiştir.

2. Gönderilerin azami teslim süreleri hakkında TAŞIYICI’nın internet sitesinde yayınlanan şartlar geçerlidir.

3. Taşıma ücreti TAŞIYICI' nın ilan ettiği tarifeye göre belirlenir. TAŞIYICI, GÖNDERİCİ' nin taşımanın durdurulması, eşyanın geri getirilmesi, başka bir varma veya teslim yerine götürülmesi yada başka bir ALICI’ya teslim edilmesi vs. emir, talimat ve tasarruflarının yerine getirilmesi için gerekli olan giderleri ve uygun bir ücret isteyebilir ve bunların uygulanmasına başlanmasını bir avansın ödenmesi şartına bağlayabilir.

4. 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu kapsamında posta tekeline tabi Gönderiler, taşınması yasalarca yasaklanmış Gönderiler, çek, bono, poliçe, hisse senedi, tahvil vb. her türlü kıymetli evrak, altın, mücevherat, nakit para ve TAŞIYICI’nın internet sitesinde yayınlanan listedeki diğer gönderiler taşıttırılamaz. Taşınacak gönderi tehlikeli madde niteliğinde ise bu niteliğini bildirmeyen GÖNDERİCİ, bundan doğacak tüm zararları ödeyeceği gibi TAŞIYICI tehlikeli maddenin boşaltılmasını, depolanmasını, geri taşınmasını veya gerektiğinde imhasını ve zararsız duruma getirilmesini ve bu önlemler sebebiyle gerekli giderlerin karşılanmasını GÖNDERİCİ'den isteyebilir.

5. GÖNDERİCİ, Ticari gönderilerinin TAŞIYICI’ya teslimi esnasında, sevk irsaliyesini, ayrıca varsa gümrük belgelerini, eşyanın taşınması için gerekli olan tüm vesikaları vermek zorundadır. Bu belgelerin hakikate ve şekle uygun almamasından, eksikliğinden veya yokluğundan GÖNDERİCİ sorumludur.

6. GÖNDERİCİ'nin, gönderi ambalajını eşyayı hasar ve zıyadan koruyacak ve TAŞIYICl' ya zarar vermeyecek şekilde hizmetin gerektirdiği ölçü, standart, yeterlilik ve sağlamlıkta yaparak ve gerekiyorsa işaretleyerek TAŞIYICl' ya teslim etmesi gerektiğinden, taşıma süreçlerinde korunması için özel sistemlerin gerekmesi ve/veya gerektiği gibi ambalaj yapılmamış olmasından dolayı husule gelecek hasarlardan TAŞIYICI sorumlu olmayacaktır. Taşımalar standart şartlarda yapılmakta olup, TAŞIYICI’nın eşyayı sıcağa, soğuğa, ısı değişikliklerine, nem ve benzer ektilere karşı özel koruma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Taşıyıcının gönderene karşı sorumluluğu kusur esasına dayanır. Taşıyıcı kusuru olmaksızın meydana gelecek hasar ve ziyandan mesul değildir.

7. Kargonun hasar veya ziyanı halinde tazmin bedeli eşyanın taşınmak üzere teslim alınmış olduğu yerdeki değerine göre belirlenir. Hasar halinde durum ve şartlara göre kargonun tamir bedeli veya hasarsız değeri ile hasarlı değeri arsındaki fark tazmin bedeli olarak ödenir. Tazmin bedelinde sorumluluk sınırı TTK m.882 uyarınca ziyan halinde gönderinin tamamının, hasar halinde ise hasara uğrayan kısmının brüt ağırlığının kg başına 8,33 SDR (Özel Çekme Hakkı) ile sınırlı olup gönderici bu bedellerin üzerinde bir bedeli tazmin bedeli olarak talep edemez. Zararın artmasında gönderenin kusuru olması durumunda, tazmin bedeli gönderen kusuru oranında indirilir. Taşıyıcının, manevi tazminat ve tam tazminat sorumluluğu bulunmamaktadır.

8. Gönderen kargo içeriğinin ispatına yarar gerekli evrakları taşıyıcıya vermekle mesuldür. Aksi halde taşıma ücretinin iadesi dışında bir bedel talep edemez.

9. Kargonun gönderilene teslimi esnasında kayıtsız şartsız kabulü halinde kargonun hasarsız teslim olduğu varsayılır. Bu halde TTK 889 hükümleri caridir.

10. GÖNDERİCİ, gönderinin içeriği ile kendisi ve ALICI’nın kimliği ve iletişim bilgileri hakkında TAŞIYICI’yı doğru bilgilendirmekle yükümlü olup aksi halde tüm sorumluluk GÖNDERİCİ’ye aittir.

11. Gönderi kabulünde GÖNDERİCİ’nin veya gönderiyi teslim eden kişinin, gönderi tesliminde teslim alan kişinin kimliğini ibraz etmesi ve TAŞIYICI tarafından kimlik numarasının kayda alınması mevzuat gereği zorunludur. Aksi halde gönderiler kabul edilmez/teslim edilmez.

12. GÖNDERİCİ taşıma hizmeti verilebilmesi için ALICI’ya karşı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK), Kurul kararları dahil olmak üzere yürürlükteki tüm yasal mevzuat (“KVK Mevzuatı”) uyarınca kişisel verilerinin işlenebilmesi için gerekli olan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getireceğini ve ALICI’nın işbu verilerinin TAŞIYICI ile paylaşılması ve TAŞIYICI tarafından da işlenebilmesi için yasal olarak gerekli olan durumlarda açık rızalarını alacağını, kişisel verilerin tamlığı, güncelliği ve doğruluğundan ve KVK Mevzuatına uygun olarak alınmasından ve aktarılmasından bizzat sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13. ALICISI tarafından teslim alınmaktan imtina edilen veya ALICISI’na ulaşılamayan Gönderiler dağıtım günü dahil olmak üzere 3 gün bekletilir ve 3. gün GÖNDERİCİ' ye iade edilmek üzere sevk edilerek taşıma ücreti ve masraflar nakden alınır.

14. TAŞIYICI, eşyanın kendisine teslim edildiği tarihten, ALICI’ya teslim ettiği tarihe kadar geçen süre içinde, husule gelecek ziya, hasar ve gecikmeden sorumludur. ANCAK mücbir sebepler ve yasal mevzuatta belirtilen sorumsuzluk hallerinin mevcut olması durumunda TAŞIYICI hasar/zıya /gecikmeden mesul tutulamaz. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği, gönderinin hasar veya zıyaa uğramış olduğu açıkça görülüyorsa KULLANICI en geç teslim anına kadar hasar ve zıyaı bildirmezse gönderinin sözleşmeye uygun olarak teslim edildiği varsayılır. Bildirimde zararın gerekli açıkçıkla belirtilmesi ve nitelendirilmesi şarttır. Zıya veya hasarın açıkça görünmemesi halinde; teslimden sonra 7 gün içinde yazılı bildirimde bulunulmadığı takdirde yukarıdaki karine geçerli olur. ALICI teslim süresinin aşıldığını, teslimden itibaren 21 gün içinde yazılı olarak TAŞIYICI'ya bildirmezse, gecikmeden kaynaklanan hakları sona erer.

15. TAŞIYICI’nın sorumlu tutulabildiği hallerde TAŞIYICI meydana gelen ve ispatlanan zarardan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 882’nci maddesi gereği ancak; A-Hasar ve zıya halinde; gönderinin net olmayan ağırlığının(gönderinin münferit parçalarının zıyaı veya hasarı halinde gönderinin tamamı değerini kaybetmişse tamamının, gönderinin bir kısmı değerini kaybetmişse, değerini kaybeden kısmının) her bir kilogramı için 8,33 özel Çekme Hakkını karşılayan tutar ile, B-Taşıma süresinin aşılması halinde; meydana gelen zararın ispatlanması şartıyla taşıma ücretinin üç katı ile, sınırlı olmak kaydıyla sorumludur. Yukarıdaki tutarlar taşıyıcının sorumluluk limitlerini belirlemektedir.İspatlanan zarar tutarının bu limitlerin altında kalması halinde zarar tutarı ödenir. İspatlanan zarar tutarının limitlerin üzerinde olması halinde limitle sınırlı ödeme yapılır.

16. Hizmetlerle ilgili sorun yaşanması halinde, Kullanıcı Şikayeti Çözüm Mekanizması kapsamında KULLANICI, TAŞIYICI’nın 0850 308 99 55 no.lu çağrı merkezi hattından veya TAŞIYICI’nın internet sitesi üzerinden şikayetlerini iletebilir.

17. Mücbir sebepler ve yasal mevzuatta belirtilen sorumsuzluk halleri hariç olmak üzere, Gönderinin TAŞIYICI’nın kusuru ile çalınması, kaybı, hasarı, zıyaı, eksik veya geç teslimi sonucu KULLANICI’nın somut zarara uğraması halinde TAŞIYICI’ya tazmin başvurusu yapma hakkı mevcuttur. Başvuruların gönderinin çıkış veya varış yaptığı hizmet birimine(Şube/Acente) yada hizmet biriminin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğü’ne yazılı olarak yapılması gerekmektedir.Başvuru için gerekli bilgi ve belgeler ile süreç hakkında TAŞIYICI’nın internet sitesinde yayınlanan tazmin prosedürü geçerli olacaktır.

18. İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda Kullanıcı Şikayeti Çözüm Mekanizması veya Tazmin Prosedürü kapsamında çözüm ve uzlaşma sağlanamaması halinde KULLANICI;

A)Tüketici vasfında olması halinde; uyuşmazlık tutarına göre 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında belirlenen sınır altında kalan uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyetine, bu yasal sınır üzerinde kalan uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemelerine,

B)Tüketici vasfında olmaması halinde; Ticari Arabuluculuğa, arabuluculuk görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması halinde Ticaret Mahkemelerine başvurma hakkını haizdir. “Tüketici” kargo ve posta hizmetlerini ticari/mesleki olmayan amaçlarla edinen kişileri ifade eder.

KULLANICI 18(onsekiz) maddeden ibaret iş bu Taşıma Sözleşmesi şartlarını kabul ettiğini beyan etmiştir.

Gizlilik Sözleşmesi Taşıma Sözleşmesi KVKKKullanıcı Sözleşmesi